Govorci

 

mag. David Batič, Agencija za energijo

David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoringa trga z energijo. Sprva se je v agenciji večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe ter spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, pametna omrežja/trgi, elektromobilnost, učinkovita izmenjava podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko. Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni.

Mojca Černelč Koprivnikar,
Prosperia

Mojca Černelč Koprivnikar je več kot 20 let ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko. Leta 2009 je ustanovila podjetje Prosperia, specialista za napredna srečanja na stičiščih energetike, ki ga tudi vodi. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji. Na področju energetike je sodelovala pri mednarodnem projektu vzpostavitve slovenskega energetskega regulatorja, programu Phare. Predtem je več let kot pravna svetovalka delovala v gospodarstvu. V letih 2001–2009 je bila generalna sekretarka in svetovalka direktorja Agencije za energijo ter vodila njeno pravno in splošno področje. Je tudi izkušena mediatorka pri reševanju gospodarskih in civilnih sporov ter je v zadnjem desetletju pomagala rešiti spore v več kot 200 primerih.

mag. Duška Godina,
Agencija za energijo

Mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, je svojo poklicno pot začela leta 1997 na Višjem sodišču v Mariboru, leta 2000 pa se je zaposlila kot vodja službe za pravne in splošne zadeve na Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva. V Agenciji za energijo, ki je nacionalni regulativni organ republike Slovenije na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom, je zaposlena od leta 2005. Skoraj ves čas zaposlitve v agenciji je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Na podlagi analiz delovanja in razmer na energetskih trgih je z dajanjem pobud in iskanjem rešitev ves čas dejavno sodelovala pri kreiranju in izvajanju energetske politike in oblikovanju slovenske energetske zakonodaje ter tako pripomogla k razvoju odprtega in konkurenčnega trga z energijo.

dr. Robert Golob,
Gen-i

Dr. Robert Golobje diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko leta 1989, magistriral tri leta pozneje, doktorski naziv pa pridobil leta 1994. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti, leta 1997 pa je postal docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike; med letoma 1999 in 2002 je opravljal naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike. Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES. Vodil je številne temeljnoraziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe Elektrogospodarstva Slovenije. Leta 2002 je ustanovil in postal direktor podjetja Istrabenz Gorenje (zdaj IG energetski sistemi). Dr. Robert Golob je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V GEN-I, d.o.o., pa opravlja funkcijo predsednika uprave družbe.

mag. Bogomil Jelenc,
SODO

Bogomil Jelenc je v letu 1995 diplomiral in leta 2016 magistriral na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko s področja elektrotehnike. Zaposlen je na SODO d.o.o. Deluje na področju razvoja novih rešitev, digitalizacije v distribuciji, pametnih omrežij, naprednih sistemov merjenja in novih pristopov k reševanju izzivov v distribucijskem elektro energetskem sistemu. Prav tako pa z digitalizacijo poslovnih procesov, informacijsko varnostjo, kritično infrastrukturo in zagotavljanjem neprekinjenega delovanja.

mag. Bojan Kumer,
Gen-i

Bojan Kumer je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel leta 2001 v podjetju Elektro Celje in prevzel vodenje nakupa in prodaje električne energije, nato postal vodja enote in kasneje še izvršni direktor trženja z energijo. V vlogah, ki jih je imel, je poskrbel za dvig učinkovitosti in uspešnosti, za razvoj ter prenovo procesov in upravljanje energetskega portfelja. Leta 2009 se je zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini in aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru podjetja na tuje trge na področju prodaje. Leto zatem je postal vodja služne prodaje ključnim kupcem – v času njegovega vodenja je skupaj z ekipo dosegel, da je GEN-I postal največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. Leta 2013 je bil v vladi Alenke Bratušek imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, zadolžen za področje energetike. Pripravljal je zakonodajni okvir, strateške energetske dokumente in predlagal vladne usmeritve na področju energetike. Leta 2014 je bil imenovan za direktorja družbe Elektro energija in jo iz družbe z izgubo spremenil v zelo dobičkonosno in strateško povezal s skupino GEN-I, kjer leta 2018 prevzame funkcijo direktorja prodaje skupine GEN-I. Dne 14. 9. 2018 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo, kjer je ponovno nadgradil in moderniziral energetsko zakonodajo. Vmes še redno konča študij MBA na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Pod njegovo taktirko Vlada RS sprejme izredno pomemben strateški, okoljsko presojan in akcijski Nacionalni Energetski in Podnebni Načrt (NEPN). Pri vrnitvi v skupino GEN-I leta 2020 prevzame več vodstvenih in poslovodnih funkcij od katerih se v zadnjem času največ posveča ESCO področju in strateškim iniciativam skupine.

mag. Aleksander Mervar,
ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je v šestih letih podjetje pripeljal do najbolj inovativnih projektov na slovenskem in mednarodnem področju, po kakovosti in uspešnosti izvedbe naše dejavnosti, pa smo uvrščeni v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, pripeljal je tudi največ evropskih in drugih nepovratnih sredstev od vseh gospodarskih družb s področja energetike v Sloveniji. Znanja s področja vodenja, upravljanja, financ, računovodstva in proizvodnih procesov si je pridobil kot diplomiran ekonomist na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kasneje kot magister menedžmenta na Fakulteti za management v Kopru. Kot zaposlen na vodilnih mestih v več velikih družbah, kot so Strojna tovarna Trbovlje, Strojegradnja, d. d., Trbovlje, Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o., Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o., Termoelektrarna toplarna Ljubljana, ima veliko praktičnih izkušenj in kompetenc na področju vodenja velikih družb, kriznega menedžmenta, strateškega načrtovanja, kakor tudi tehničnih znanj; poznavanje tehnike in tehnologije s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, toplotne energije in zemeljskega plina, poznavanje tehnike in tehnologije v strojno-predelovalni industriji, lesni industriji in rudarstvu. Med letoma 2006 in 2008 je bil član kolektivne dvočlanske uprave v skupini Istrabenz Gorenje v Novi Gorici. Skupaj z dr. Robertom Golobom sta leta 2006 v sodelovanju z vodstvom GEN, ustanovila GEN-I. Pred zaposlitvijo v ELES-u pa je bil samostojni svetovalec v podjetju Biodom 27, d. o. o., v Kozini. V letih od 2001 do 2005 je bil predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije. Od leta 2002 do 2005 je bil član predsedstva WEC za JV Evropo. V letu 2001 je bil podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi, kar pet let podpredsednik NS SOD, d. d., ki se je v zadnjem letu njegovega članstva preoblikoval v SDH, predsednik NS Stelkom, d. o. o., od leta 2013 je član NS KAD, d. d., predsednik kadrovske komisije NS KAD, podpredsednik akreditacijske komisije NS KAD, član revizijske komisije NS KAD, d. d., od septembra 2019 je član NS Slovenske železnice, d.o.o. in predsednik revizijske komisije NS SŽ, je tudi član NS Stelkom, d.o.o. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Peter Nemček,
cyberGRID GmbH & Co KG

Mag. Peter Nemček je specialist na področju virtualnih elektrarn za prilagajanje odjema in razpršene proizvodnje. Je soustanovitelj avstrijskega podjetja cyberGRID. Ima dvajset let izkušenj iz računalniškega vodenja procesov v energetiki, poslovnih stavbah in industriji, iz organizacije trga z električno energijo in energetskih borz. Od leta 2008 je zagnal, vodil več evropskih projektov s področja pametnih elektroenergetskih omrežij ali sodeloval pri njih. Trenutno aktualni so Flexiciency, FutureFlow, InteGrid, Magnitude in Crossbow. Je aktiven član v strokovnih združenjih, kot sta npr. slovenska in evropska tehnološka platforma za pametna omrežja (ETIP SNET WG4) in pobuda BRIDGE iz Bruslja. V podjetju cyberGRID je kot podpredsednik za raziskave in razvoj pooblaščen za izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov na področju virtualnih elektrarn ter za mednarodno tehnološko sodelovanje v okviru različnih inovacijskih projektov.

mag. Borut Rajer,
Borzen

Mag. Borut Rajer je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d.o.o., slovenskemu operaterju trga z elektriko. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja (“market operations”), na področju obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije pa predvsem aktivnosti Centra za podpore, operativnega izvajalca podpornih shem za OVE in SPTE v Sloveniji. Druge aktivnosti vključujejo analizo energetskih trgov, spajanje trgov z elektriko ter področje potrdil o izvoru. Med glavnimi projekti v preteklosti izpostavlja vzpostavitev Registra potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji ter projekt spajanja trgov elektrike med Slovenijo in Italijo. Sodeloval je tudi v več slovenskih in mednarodnih delovnih skupinah (ERGEG ERI Central South Initiative, slovenski RECS nacionalni komite, CIGRE-CIRED ŠK C5 (tajnik), EURELECTRIC TF Market Design for RES Integration, WG Energy Efficiency in WG Renewables, Statistični Urad RS, BSP Member's Chamber & Markets Committee SI), od januarja 2018 je član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, kjer je bil prej 4 leta vodja delovne skupine za okoljske trge. Več let kot gostujoči predavatelj predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.

mag. Andrej Ribič,
Elektro Ljubljana, GIZ DEE

Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, že deseto leto vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi. Po pridobitvi naziva diplomirani inženir elektrotehnike je šolanje nadaljeval na magistrskem študiju menedžmenta za področje energetike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z več kot 30 leti izkušenj je kot odličen poznavalec energetike večinoma deloval na vodstvenih položajih. Poklicno pot je začel na Elektru Slovenija kot inženir za prenos podatkov, kjer je kasneje prevzel vodenje službe za relejno zaščito in službe za sekundarne sisteme. Po krajšem obdobju na mestu direktorja projektov v družbi Siemens je leta 2006 prevzel mesto izvršnega direktorja v podjetju Istrabenz Gorenje Inženiring, kjer je bil decembra 2008 imenovan na položaj svetovalca direktorja. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Je prejemnik več uglednih mednarodnih priznanj za uspešno vodenje družbe Elektro Ljubljana. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. V letu 2019 je prevzel predsedovanje skupščine GIZ distribucije električne energije. Mag. Andrej Ribič je predsednik Kajakaške zveze Slovenije, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in tudi potapljaški inštruktor.

mag. Ana Stanič
odvetnica, E&A Law
LLM (Canteb), LLB, B. Commerce, MCIArb

Ana Stanič, direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzi v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem, že več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu. Ana je specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Svetovala je pri pripravi koncesijskih pogodb za velike infrastrukturne projekte, pogodb o tranzitu plina in posojilnih pogodb ter pri restrukturiranju in privatizaciji energetskih podjetij po svetu. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter klimatskimi spremembami. Redno zastopa stranke v mednarodnih trgovinskih arbitražah, investicijskih arbitražah ter pred sodiščem EU. Ana ima magisterij iz prava z univerze v Cambridgeu ter diplomi iz financ in bančništva ter prava z univerze v Novem Južnem Walesu v Avstraliji.

dr. Ivan Šmon, MBA,
Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil na distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje. Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja WEC, član upravnega odbora direktorjev Eurelectric, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

mag. Stanislav Vojsk,
SODO

Mag. Stanislav Vojsk je diplomiral na Tehniški fakulteti v Mariboru leta 1987 in opravil znanstveni magisterij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2016. Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju Elektro Maribor, kjer je delal od leta 1987 do leta 2011. Tam je opravljal različne naloge, od vodje gradenj, vodje projektantsko-razvojne službe, namestnika tehničnega direktorja, kasneje je postal tehnični direktor, zatem je opravljal naloge predsednika uprave in nazadnje naloge svetovalca uprave družbe Elektro Maribor, d. d. Preden se je leta 2014 zaposlil v družbi SODO, je delal za družbo Gen-i. V družbi SODO je najprej delal na področju razvoja oziroma izdelave dolgoročnih načrtov distribucijskega omrežja, v letu 2020 pa je prevzel vodenje te družbe.

    Organizator foruma Energetika in regulativa '21:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:

Medijski partner:

Podporniki: